• DoubleShot
  • เมื่อวันที่: 2013-04-25

สวนกาแฟปลื้ม สศก. เพิ่มขีดแข่งขันรับเออีซี

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองว่า  เกษตรกรที่ได้รับการอบรมให้ความสนใจที่จะปรับปรุงดูแลสวนกาแฟตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนกาแฟตามหลักวิชาการ ทั้งการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย จากเดิมเคยใช้ต้นละ 5 กรัม ลดเหลือต้นละ 3 กรัม ตัดกิ่งเพื่อฟื้นต้นกาแฟให้เหลือเพียง 3 กิ่งต่อ 1 ต้น และแนะนำการใช้วิธีธรรมชาติแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้ต้นกาแฟแข็งแรง ต้านทานโรค เมล็ดใหญ่สมบูรณ์มีน้ำหนักและไม่เน่าเสีย

และการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกร ร้อยละ 76 เห็นว่าคุณภาพผลผลิตดีขึ้น ร้อยละ 52 เห็นว่าต้นทุนการผลิตลดลงจริง โดยเกษตรกรเชื่อว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาธุรกิจกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยในการสร้างชื่อเสียงให้แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟในภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการเปิดตลาดการค้าเสรีในอนาคตได้

ทั้งนี้ โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร มีเป้าหมายดำเนินการในสถาบันเกษตรกร 3 แห่ง สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร, กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร และกลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้สนับสนุนเงินทุน จำนวน 23.214 ล้านบาท.

source: ไทยรัฐ